Batoniki.
. Które z podanych substancji mają wiązanie jonowe: co2, SrI2, SiH4, LiBr, h2o, CaO, no z góry bardzo dziękuję

. Wśród podanych niżej cząsteczek wybierz te, które mają wiązanieπ Uzupełnij opis dotyczący właściwości substancji jonowych.

Jako, że najwięcej wspólnego z wiązaniami typowo chemicznymi, ma wiązanie. Wzory wszystkich podanych substancji są na filmiku a teraz podajemy ich dyskusję: Powstają jony, które oddziaływają na siebie siłami elektrostatycznymi.

Podać nazwę gazu szlachetnego, którego konfigurację przyjmuje podany jon. Informacja nauczyciela-atomy, które mają na ostatniej powłoce do 3 elektronów łatwiej oddają. Podaj pary substancji, które będą tworzyć wiązanie jonowe?

Które z niżej podanych substancji ulegają w wodzie dysocjacji? Jakie jony. Dysocjacji ulegają tylko te związki, które posiadają wiązanie jonowe lub spolaryzowane. Wodór w związkach z pierwiastkami, które mają większą od niego

. Jako, że najwięcej wspólnego z wiązaniami typowo chemicznymi, ma Wiązanie koordynacyjne. Zagadnieniem, które Wprost wynika z wiązań chemicznych. Wzory wszystkich podanych substancji są na filmiku a teraz podajemy ich dyskusję: KBr– Sól, więc Wiązanie jonowe. Wynika to również z różnicy.Było to oddziaływanie jon-jon, opisane jako wiązanie jonowe (sieci jonowe). w tablicy 2 podane są przykłady atomów gazów szlachetnych pomiędzy którymi działają. Gdzie zwykle substancje o dużej masie cząsteczkowej mają wysokie. Jakiego typu wiązania występują w podanych substancjach: Którego spośród podanych wiązań chemicznych nie zawiera saletra sodowa? c ponieważ wiązanie Me-o ma charakter jonowy, a wiązanie c-o ma charakter.


I na tej podstawie określamy rodzaj wiązania. Typ wiązania. Substancja. Kowalencyjne. Zaznacz, które jony mają taką samą konfigurację jak atom argonu: Pierwiastek o podanej konfiguracji to siarka s. 2k+ s→ k2s.
 • Elektrolit-substancja, która dysocjuje na jony. Aromatyczne (areny)-mają budowę pierścieniową i niezlokalizowane wiązania.
 • W podanym zbiorze podkreśl wzory substancji, które posiadają wiązanie jonowe. Wykorzystaj tabelę elektroujemności. Cl, HCl, LiCl, h o, CaCl, h, MgO.
 • Cząsteczka ma zdefiniowany skład i budowę. Połączenia atomów, które nie spełniają powyższych. Wrzenia wody czy wartość ciśnienia osmotycznego roztworu danej substancji). Wiązanie jonowe tym się różni od atomowego spolaryzowanego. i przestrzenne ich ułożenie po hybrydyzacji podano w haśle budowa atomu.
 • Dopiero po stwierdzeniu, że podane wiadomości i umiejętności zostały. Podaj po 3 przykłady substancji, w których występują: a/wiązania jonowe. Jakie charakterystyczne właściwości mają substancje jonowe, a.
 • Wzor na stezenie molowe: Cmol= n/v, gdzie n-liczba moli substancji rozpuszczonej, v-objetosc roztworu. Zaznacz stopnie utleniainia pierwiastków w podanych równaniach. z wyjątkiem wodorków metali, w których wynosi on– 1, np. Oraz związków zawierających wiązania tlen-tlen (nadtlenki, ponadtlenki);. Utrudniają one dostęp do receptora właściwych substancji. Wiązania jonowe, wodorowe, siły van der Waalsa formują kompleksy. Owoce jagodowe zawierają dużą ilość antocyjanów, które mają działanie przeciwutleniające. i w tabeli poniżej podane są odpowiednie poziomy proantocyjanidów.
Uczeń, który chce poprawić, proponowaną przez nauczyciela, ocenę semestralną lub. Wskazuje w podanych przykładach przemianę chemiczną i zjawisko fizyczne; wewnętrznej substancji, dlaczego ciała stałe mają na ogół największą. Wie, na czym polega wiązanie jonowe, a na czym wiązanie atomowe (kowa- . 5. Wiązanie metaliczne i wiązanie jonowe mają charakter kierunkowy. d substancji wymienionych w punkcje a lub c. 43 Które z podanych.


Z podanych wniosków podkreśl ten, który nie wynika z powyższej. Na podstawie powyższych informacji określ, jaki typ wiązania występuje w tej substancji. Wiązanie jonowe. Miedź nie ma takiej zdolności (dodatni potencjał redukcyjny).

9c Na podstawie układu okresowego wskaż grupę pierwiastków, które mają taką samą liczbę powłok. z podanych niżej wzorów substancji: NaCl, h2, MgCl2, Cl2, KBr, Rb2O, o3. 1. Wypisz wzory tych, w których występuje wiązanie jonowe: Przeczytaj uważnie informacje podane na tej stronie. Zaznacz ją przy pytaniu i w tabeli odpowiedzi (x), która umieszczona jest na drugiej stronie. a) cztery wiązania atomowe spolaryzowane i wiązanie jonowe. a) maksymalną liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu. Karbid to substancja stała, aktywna chemicznie. w reakcji z wodą powoduje. Które z podanych owoców maja odczyn najbardziej kwasowy: grup substancji znajdują się związki chemiczne, w których występują wiązania jonowe.Którego atom ma następująca konfigurację elektronów walencyjnych 6s26p3. w związkach podanych poniżej. Narysuj wzory elektronowe tych substancji: Cl2, HBr, BaO. a) wyjaśnij mechanizm powstawania wiązania jonowego. Wybierz grupę substancji, która zawiera wyłącznie związki o wiązaniu kowalencyjnym.
Nazwy tlenków tworzy się przez podanie w nazwie słowa" tlenek" a w następnej. Tlenki mają bardzo różne własności chemiczne i fizyczne, które zależą od wartości. łączącego z tlenem: od prawie niereaktywnych substancji stałych o bardzo. z którym mamy do czynienia w tej grupie tlenków jest wiązanie jonowe.A) ma na zewnętrznej powłoce 2 elektrony, podczas gdy atom ma ich 8; Spośród niżej podanych substancji wiązania jonowe występują wyłącznie w: Który zapis prawidłowo podaje konfigurację elektronową atomu kobaltu 27Co:Wielkocząsteczkowe, które mają różny skład aminokwasowy. Podanymi substancjami, niektóre białka rozpuszczają się w wodzie tworząc. Tlenki metali są substancjami jonowymi, wiązanie między atomem metalu, a atomem tlenu jest.
Na tej podstawie możemy zaklasyfikować tę substancję krystaliczną do właściwego. w tym celu należy najpierw zdecydować, które atomy jak przedstawiamy. w przypadku wiązania jonowego brak jest takiej zależności (np. Atom sodu otacza 6. Wystarczy podać pierwsze położenie spośród podanych w Tablicach położeń.Tlenki CaO, p4o10 i no mają odmienny charakter chemiczny, co można wykazać. z podanego poniżej zbioru substancji chemicznych wybierz i wpisz do tabeli wzory tych. Substancje chemiczne, w których występuje wiązanie jonowe.Atom pewnego pierwiastka e, w stanie podstawowym, ma następującą strukturę elektronową: Wskaż, która para związków zawiera wiązania jonowe. a. MgO, co2. Podanym w tabeli substancjom przyporządkuj odpowiedni piktogram.Tlenki CaO, p4o10 i no mają odmienny charakter chemiczny, co można wykazać. Substancje chemiczne, w których występuje wiązanie jonowe. Poniżej podane są równania trzech reakcji, w których jednym z substratów jest tlenek.File Format: pdf/Adobe AcrobatNastępnie ocen i uzasadnij, który z tych jonów ma większy promień jonowy. Związki, w których występują wiązania jonowe. Związki o wiązaniach atomowych. z podanego zbioru wybierz i podkreśl wzory tych substancji, które są.4. Które z podanych niżej wyrażeń nie maja snesu chemicznego? wypisz je. Substancje biorące udział w tym wiązaniu to przeważnie gazy o niskich temperaturach. Wiązanie jonowe: Powstaje między atomami pierwiastków znacznie.Które z podanych niżej właściwości chemicznych odnoszą się do wodoru. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: a. z chlorem i siarką tworzy związki, które po zmieszaniu z wodą mają odczyn kwaśny. d. Atomy w cząsteczce połączone są wiązaniem jonowym. Która grupa substancji ulega dysocjacji jonowej w roztworze wodnym.Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku. Korzystając z metody vsepr, wskaż cząsteczki i jony które mają budowę kątową.
Które z podanych niżej przykładów zaliczysz do zjawisk fizycznych. Wskaż cząsteczki w których występują tylko wiązania jonowe: a) Jest substancją której cząsteczki zbudowane są z 7 atomów należących do trzech różnych pierwiastków. Jeden z atomów wchodzących w skład cząsteczki ma trzy powłoki elektronowe
 • . Istota wiązania jonowego sprowadza się do wytworzenia jonów i. Mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia, ponieważ siły kolumbowskiego. w podanym zbiorze podkreśl wzory substancji, które posiadają wiązanie.
 • Podanie tematu lekcji: Jak atomy różnych pierwiastków mogą oddziaływać na siebie? Narysujmy, jak mają się do siebie wielkości próbki substancji, którą. Wiązanie jonowe jest więc siłą przyciągania, dzięki której jony trzymają się.
 • A. Substancja ma budowę jonową. b. w substancji występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane. Atomu centralnego w podanych cząsteczkach: BeH2, nh3.
 • Orbitaleδ mają 2 płaszczyzny węzłowe zawierające oś międzyjądrową. Podobny efekt osiągniemy rozdrabniając substancję złożoną (związek chemiczny). Wiązanie jonowe. Powstają jony, które przyciągają się siłami. w tablicy poniżej podane są przykłady atomów gazów szlachetnych pomiędzy którymi działają.Wiedzieć jakie pary pierwiastków tworzą wiązania jonowe, a jakie kowalencyjne. Wiedzieć na które właściwości substancji ma wpływ jądro atomowe.

Maturalnego z chemii, pomocach, z których można korzystać w czasie. Zaznacz zbiór, którego wszystkie elementy mają jednakową konfigurację. Ba wiedzieć), co prowadzi do stwierdzenia, że w KBr jest wiązanie jonowe, a w HBr. Zastosować te wiadomości do substancji podanych we wprowadzeniu do zadania.

File Format: pdf/Adobe AcrobatNapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach. Wyjaśnij, jakie wiązania występują w cząsteczce benzenu. z podanego zbioru substancji Na, HCl, NaOH, NaCl wybierz te, które reagują z: że właściwości piorące mydła mają swoje źródło w budowie jego cząsteczki.
Dlatego związki chemiczne o wiązaniu jonowym (zasady, sole) rozpuszczają się. z kolei CaSO4 należy do trudno rozpuszczalnych soli, czyli takich, które dają. Zgodnie z umową, w podanym zapisie reakcji zostały pominięte„ płaszcze. Tymczasem każda substancja ma swoją„ ulubioną” falę, lecz nie zawsze leży ona w.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z całogodzinnej pracy pisemnej (jeden raz. Kwalifikuje podane procesy chemiczne do jednego z trzech podstawowych typów reakcji. Wyjaśni pojęcia: wiązanie chemiczne, wiązanie atomowe, jonowe. Zna substancje tworzące mydło. Napisze równanie reakcji, w której. W podanych zbiorach wyszukuje poznane na lekcjach substancje proste i złożone. Wyjaśnia pojęcie„ kwaśne deszcze” i opisuje, jaki wpływ mają na. Definiuje pojęcie wiązania jonowego; § Tłumaczy budowę kryształu jonowego NaCI; Planuje doświadczenie, które mogłoby udowodnić, iż grafit, diament i fuleren.Napisz wzory substancji oznaczonych literami x, y, z, w, biorących udział w podanych reakcjach chemicznych. Następnie spośród podanych pojęć wybierz te, które charakteryzują właściwości. Tlenek wapnia CaO ma właściwości higroskopijne i jest stosowany do. Schemat tworzenia wiązania jonowego w chlorku sodu:Wskaż atom, który spowoduje największą polaryzację wiązania z wodorem. • 11. Uzupełnij zdanie. Narysuj kropkowe i kreskowe wzory elektronowe podanych cząsteczek. Wyjaśnij, dlaczego lod ma większą objętość niz woda. Nych nazywamy. Substancji j jonowy wysoka temperatura topnienia, twarde. Która substancja nie jest alotropową odmianą węgla? Przykładem cząsteczki niepolarnej mającej wiązania kowalencyjne spolaryzowane jest: Iloczyn jonowy Iw czystej wody, który w 25oC ma wartość-log Iw= 14, w wodzie ogrzanej do 95o c. Które z podanych zdań jest fałszywe z punktu widzenia teorii Br (nsteda? W tworzeniu wiązań uczestniczą tylko te orbitale, które mają zbliżoną energię. Ze względu na obecność sieci krystalicznej substancje z wiązaniem jonowym mają wysokie. Rozwiń temat analizując podane utwory Jana Kochanowskiego.

Podanie różnicy między wiązaniem jonowym a wiązaniem kowalencyjnym. że wiązania jonowe występują między atomami, których różnica elektroujemności. w chemii kwantowej przyjmuje się, że wiązanie jonowe ma miejsce wtedy, gdy teoretycznie. Jest to możliwe dzięki temu, że substancje jonowe ulegają dysocjacji.-zaproponować doświadczenia, za pomocą których wykaże, że magnez i wodór to. Wyjaśnić na czym polega tworzenie się wiązania jonowego i kiedy między. Wymienić jakie są rodzaje promieniowania naturalnego i jakie maja właściwości. w podanym przykładzie roztworu wyróżnić rozpuszczalnik i substancję.-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania. Kwalifikuje podane procesy chemiczne do jednego z trzech podstawowych typów reakcji. Wyjaśni pojęcia: wiązanie chemiczne, wiązanie atomowe, jonowe. Potrafi zakwalifikować substancje do tych, które rozpuszczają się w wodzie lub nie.

Substancje jonowe. Warunki powstawania wiązań jonowych. Wzory elektro-które substancje i dlaczego produkuje przemysł chemiczny w dużych ilo-œ ciach; Podane propozycje mają więc charakter wskazówek do

. Rozpowszechnienie litowców w górnych warstwach skorupy Ziemi (podane w procentach masowych) jest stosunkowo duże: Czy możemy przewidzieć zachowanie pierwiastków, które maja siedem. Taki rodzaj wiązania nazywa się wiązaniem jonowym. Substancje te mają właściwości silnie zasadowe. Podane poniżej substancje zakwalifikuj do następujących grup: które ma niższą częstotliwość i może być pochłaniane przez znajdujące się w atmosferze gazy śladowe. NaCl, MgCl2-wiązanie jonowe. · 11Na: k2l8m1-1e→ Na+.

Jest to liczba bezpośrednich wiązańσ występujących między centralnym atomem a. Promień jonowy to odległość najbardziej oddalonych elektronów od jądra atomu w. w skali tej jednak pierwiastki mają oczywiście zmienną elektroujemność. Temperatura krytyczna to temperatura, powyżej której dana substancja może.

Boki tego trójkąta mają długości: 1013 x 10-10m (wiązanie h-o) oraz 1, 63 x. w których jedno z wiązań h-o jest wiązaniem jonowym. Rozpuszczalnikiem tylu substancji jonowych, wywołując ich dysocjację. w tabeli podane są niektóre właściwości wody“ zwykłej” h2o) i podstawionej deuterem, ciężkiej (d2o).

Do probówek z podanymi substancjami dodano wody. Które z podanych równań ilustruje przebieg tej reakcji? w wyniku dysocjacji elektrolitycznej, rozpada się na jony Fe3+ i so42-Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają: a. Jedno wiązanie potrójne lub dwa wiązania podwójne; Wiedząc, że tlenek pierwiastka o wzorze xo2 ma masę cząsteczkową 44 u, określ, jaki to tlenek i. Wyjaśnić, na przykładzie NaCl, na czym polega istota wiązania jonowego; spośród podanych przemian wskazać, które z nich są przemianą chemiczną. Przewidzieć, które substancje mogą spełniać funkcję utleniacza. 7) Które z podanych poniżej cząsteczek lub jonów (Cr2O7. Podaj położenie w układzie okresowym pierwiastków, których atomy mają następujące. Na kilku wybranych przykładach przedstawić istotę wiązań: a. Jonowych. Amoniaku z substancji prostych, ii. Endotermiczna reakcja redukcji dwutlenku węgla węglem do.

W przeważającej większości przypadków wiązania występujące w związkach. o znacznie niższej stabilności niż kryształy jonowe lub kryształy atomowe. w chemii organicznej zwykle dokonuje się tego przez podanie wzoru strukturalnego. Ponadto im bardziej złożona jest substancja, która jest przedmiotem badań.

Zazwyczaj wiązania atomowe, atomowe spolaryzowane. a także oddziaływania pomiędzy jonami. Wzór kreskowy substancji jonowej nie przedstawia, z punktu widzenia. Procent uczniów twierdzących, że podana substancja posiada strukturę jonową. Które substancje i dlaczego mają strukturę jonową, jak ją przewidzieć.Promienie atomowe i jonowe Największe promienie atomowe mają w danym. Zaproponować substancje, których zachowanie chemiczne pasuje do podanego. Wymień cechy, które decydują o przewadze wiązania jonowego w danym związku chemicznym.Udział wiązania jonowego w MgO jest mniejszy niż w CaO. w poniższej tabeli podane są wartości rozpuszczalności dwóch substancji stałych. w której nasycony roztwór tej soli ma stężenie równe około 49%.

Napisz skrócone jonowe równania reakcji, które zaszły w probówkach lub zapisz, Ŝ e reakcja nie zajdzie. Równania reakcji: Spośród podanych substancji wybierz odpowiednie i wpisz ich wzory do poniŜ szej tabeli: substancje, w których są wyłącznie pojedyncze wiązania kowalencyjne. Nylonu ma postać:

Chodzi do powstania wiązania jonowego. Wiązanie jonowe tym się róŜ ni od atomowego spo-nie ma on teoretycznie elektronów i aby osiągnąć dublet przyłącza parę elektronową innego. są to, więc substancje, które obniŜ ają energię aktywa-masy atomowe podane są w układzie okresowym przy symbolu pierwiastka.

Ø wymienia metale, które maja inną barwę niż srebrna. Ø identyfikuje poznaną substancję na podstawie podanych właściwości fizycznych. Ø wymienia właściwości związków o wiązaniach jonowych. Ø rysuje wzory kreskowe na podstawie.

 • 5. 7. Opisuje mechanizm rozpuszczania i dysocjacji substancji jonowych i polarnych, np. 8. 5. Planuje i opisuje doświadczenie, którego przebieg wykaż e, że np. Brom. 14. 14. Tworzy wzory dipeptydów i tripeptydów, powstających z podanych. 3) opisuje mechanizm tworzenia wiązania jonowego (np. w chlorkach i.
 • Związki o wiązaniu jonowym, do których należy większość soli, po rozpuszczeniu w wodzie. są związki, w których podana reguła nie obowiązuje [Ag (nh3) 2]+. Substancje bezbarwne mają minimum w całym obszarze światła widzialnego.Który zbiór atomów i jonów ma taką samą konfigurację elektronową: a) Ne, Na+, Mg2+, k+. Wiązanie jonowe we fluorku glinu tworzy się w wyniku: Które z wymienionych substancji mogą pełnić rolę reduktora w wielkim piecu: a) co2, CaCO3; b) c, co; zgodnie z podanym schematem, które pokazuje m. In. Różnicę.
Uczeń: • identyfikuje substancje na podstawie podanych informacji (d). Wie, Ŝ e materia ma budowę ziarnistą (b). • odróŜ nia atom od cząsteczki. Wskazuje substancje, w cząsteczkach których występuje wiązanie jonowe. c). 31. Rodzaje wiązań. Wymienia czynniki, które wpływają na rozpuszczalność substancji.

Która 2 podanych jednostek nie jest jednostką podstawową. Układu Si? a) amper, b) niuton. d) najwyższej energii kinetycznej, która ma jeden z elementów układu. Zadanie 3. Czba moiî substancji rozpaszczonej w 1 dm3 rozpuszczalnika, ' Określ typy wiązań występujących w Dodanych związkach: Cl-a) jonowe.

Wiązanie kowalencyjne. 22. Wiązanie jonowe. 23. Inne rodzaje wiązań. Potrafi: obliczyć masę molową i liczbę moli substancji; rozwiązać pod kierunkiem. Uczeń potrafi: spośród podanych przemian wskazać, które z nich są. Płytka glinu ma masę 8, 1 g. Ile to atomów? Odważono 3, 2 g siarki i 3, 2 g węgla. Która.
Wybierz, który z metali podany w informacji wstępnej reaguje z kwasem. a. Cząsteczki rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej mają budowę. d. w cząsteczkach rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej występuje wiązanie jonowe.Podaj sumaryczną liczbę elektronów walencyjnych w podanych związkach. a) h2so4. Substancje chemiczne, w których występuje wiązanie jonowe: … Tlenek magnezu ma zastosowanie do produkcji cegieł, którymi wykłada się wnętrza pieców.Mechanizm tworzenia wiązań jonowych i kowalencyjnych. Wiązania wielokrotne. Których atomy centralne są w różnych stanach hybrydyzacji (BeH2, bx3. iii) mają właściwości utleniająco– redukujące, wykrywającego trujące. Podanych substancji oraz odpowiednia ich interpretacja na podstawie.Określa typ wiązania w podanych związkach i cząsteczkach pierwiastków. Wyjaśnia proces zobojętniania, pisząc jonowe i skrócone równanie reakcji. Wskazuje pośród podanych substancji te, które mogą ze sobą reagować tworząc sól. Określa co to są estry, gdzie występują w przyrodzie i jakie mają zastosowania.
Na dowolnych przykładach wyjaśni pojęcie„ wiązanie jonowe" omówi właściwości substancji jonowych oraz substancji kowalencyjnych. 12. Napisze równania reakcji na podstawie podanych schematów zawierających typowe procesy: 2-dokona wyjaśnienia które dwucukry mają własności redukcyjne.
C) zbliżonego udziału wiązania jonowego i kowalencyjnego w cząsteczce. Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu si? d) najwyższej energii kinetycznej, którą ma jeden z elementów układu. „ Masa substancji wydzielonej na jednej z elektrod jest wprost proporcjonalna do ładunku.Wysłana-5 maj 2007 14: 54 zgłoś naruszenie regulaminu. Która grupa substancji w roztworze wodnym ulega dysocjacji jonowej? a) chlorek sodu, gliceryna, kwas azotowy (v). Wśród podanych niżej grup tlenków zaznacz grupę, w której występują tylko tlenki metali: Wiązanie jonowe powstaje wtedy, gdy atomy:Do probówek z podanymi substancjami dodano wody. Które z podanych równań ilustruje przebieg tej reakcji? w wyniku dysocjacji elektrolitycznej, rozpada się na jony Fe3+ i so42-Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają: tylko jedno wiązanie podwójne; trzy wiązania podwójne.Wszystkie prace są archiwizowane-uczniowie i ich rodzice mają do nich wgląd (uczniowie podczas. Ilustruje graficznie powstawanie wiĄzaŃ jonowych. Potrafi zakwalifikować substancje do tych, które rozpuszczają się w wodzie lub nie. Wskazuje wzory: alkoholi, kwasów, estrów wśród podanych związków.Uczennica, która ma dwie nieusprawiedliwione nieobecności na lekcji. Wie, na czym polega wiązanie jonowe, a na czym wiązanie atomowe (kowa-samodzielnie analizuje charakter wiązań w podanych przykładach. Zna podział substancji na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.
Proton i neutron mają w przybliżeniu takie same względne masy atomowe, równe 1. w podanych przykładach konfigurację oktetową osiąga się przez przesunięcie. Związki o wiązaniu jonowym, do których należy większość soli, po rozpuszczeniu w. Dysocjacja-rozpad cząsteczek substancji rozpuszczonej na jony.Wyjaśni proces tworzenia się wiązania chemicznego– wiązania. Rozpozna kwasy i zasady spośród podanych substancji używając wskaźnika uniwersalnego i fenoloftaleiny. Na podstawie tabeli rozpuszczalności wskaże jony, które reagując ze sobą. Wyjaśni, dlaczego wodne roztwory alkoholi mają odczyn obojętny.File Format: pdf/Adobe Acrobatchemiczne w substancjach nieorganicznych; wiązanie kowalencyjne. Wybrane typy sieci jonowych, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe. Które z niżej podanych cząsteczek związków nieorganicznych są całkowicie płaskie (określ. Komórka kryształu ma kształt sześcianu. Jednak o ile w chlorku cezu jon Cs+.